Navigatie

ARTIKEL 1: Identiteit Cheris Life

Handelsnaam webwinkel: Cherish Life 

Bedrijfsnaam (overkoepelend): Design by AAF!

Ondernemingsvorm: Eenmanszaak

Vestigingsadres: Molenstraat 40C, 5995 BJ Kessel

email: info@cherish-life.nl

telefoonnummer: +31 (0) 627270678

kvk nummer: 63411806

BTW- identificatienummer: NL216052592B01

 

ARTIKEL 2: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.    Dag: kalenderdag;

4.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

ARTIKEL 3: ALGEMEEN

3.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cherish Life en de klant, die deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

3.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.3. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle producten en/of diensten die worden afgenomen van Cherish Life.

3.4. Deze voorwaarden en de tarieven kunnen door Cherish Life op ieder moment worden gewijzigd, met dien verstande dat dit geldt voor de overeenkomsten die vanaf de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden tot stand komen. De gewijzigde algemene voorwaarden en de tarieven worden op de website van Cherish Life geplaatst.

3.5. De klant aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

3.6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3.7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant worden nadrukkelijk afgewezen.

 

ARTIKEL 4: OFFERTES/AANBIEDINGEN

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2. Cherish Life kan niet aan haar offerte c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

4.4. Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW.

4.5 Cherish Life hanteert de prijzen, zoals die op de website te vinden zijn, die gelden op het moment van het akkoord gaan met de aanbieding of betaling ervan op de website van Cherish Life.

4.6 De klant verklaart te allen tijde bekend te zijn met de inhoud van de leveringsvoorwaarden, welke te vinden is op de website van Cherish Life.

 

ARTIKEL 5: TOT STAND KOMING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Een aanbieding wordt een overeenkomst, indien deze digitaal voor akkoord wordt gegeven door de klant en wanneer Cherish Life een gespecificeerde digitale orderbevestiging heeft verstuurd naar het mailadres van de klant.

5.2 De orderbevestiging wordt geacht de opdracht juist weer te geven, tenzij de klant binnen 2 dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar maakt. In dit geval wordt de opdracht geannuleerd.

5.3 De overeenkomst komt tot stand na het verstrijken van de bezwaartermijn (zie artikel 5.2.), indien de klant hier geen gebruik van heeft gemaakt.

 

ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De uitvoering van de overeenkomst wordt door Cherish Box gestart, conform artikel 5.1., indien het genoemde bedrag in de orderbevestiging is ontvangen door Cherish Life.

6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Cherish Life vrij om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

6.3. Indien de klant producten koopt van Cherish Life, is Cherish Life verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde product. De klant aanvaardt dat er kleurafwijkingen t.o.v. het beeldscherm kunnen optreden.

6.4. Een kleurafwijking, binnen de tolerantie, van het geleverde product geeft de klant geen recht het product niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van het geleverde product.

6.5. De opdracht zal door Cherish Life naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd. Het streven is altijd om het beoogde resultaat te realiseren.

 

ARTIKEL 7: LEVERING

7.1 De klant is verplicht het gekochte product(en) af te nemen op het moment waarop deze wordt bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking staat.

7.2 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, wordt het product(en) bij Cherish Life opgeslagen. De klant zal zijn/haar gegevens aan moeten vullen, indien dit niet gebeurt wordt het product(en) binnen 30 dagen weer eigendom van Cherish Life.

7.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

ARTIKEL 8: LEVERTIJD

8.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Cherish Life bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

8.2 Bij niet tijdige levering zal Cherish Life in overleg treden met de klant en een gewijzigde leveringstermijn afspreken.

8.3 De afgesproken levertermijn vervalt indien de klant tussentijds de opdracht heeft gewijzigd. In onderling overleg wordt er een nieuwe leveringstermijn vastgesteld.

 

ARTIKEL 9:HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten

 9.1 Bij aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Cherish Life bekend gemaakte vertegenwoordiger.

9.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Cherish Life retourneren conform de door Cherish Life verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Cherish Life. Het kenbaar maken dient de klant te doen door middel van het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

9.4 Als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan Cherish Life heeft teruggezonden, is de koop een feit.

9.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Hier onder vallen de zelf samen gestelde armbanden (tekst), en swarovski.
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

  

ARTIKEL 10: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

10.1 Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Cherish Life dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product terug ontvangen is door Cherish Life, en de producten in perfecte, ongebruikte, staat zijn.

 

ARTIKEL 11: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

11.1 Cherish Life kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 11.2 en 11.3.

11.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 a. die door Cherish Life tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

 b. die duidelijk van persoonlijke aard zijn;

 c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

ARTIKEL 12: RISICO'S & AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Onder directe schade wordt verstaan: onbedoelde krassen, gaten, scheuren, vouwen, strepen (al dan niet met een andere kleur dan het materiaal) die in of op het geleverde materiaal van Cherish Life aanwezig zijn.

12.2 Cherish Life is niet meer aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan na het direct openen van de producten door de klant of derden, die altijd door de klant zijn aangewezen als gerechtigd persoon.

12.3. Indien Cherish Life verantwoordelijk kan worden gehouden voor directe schade aan het product, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de opdracht dat van de klant is ontvangen.

12.4. Indien het product door transport van Cherish Life naar de klant is beschadigd, zal de schadevergoeding maximaal het bedrag zijn waar de vervoerder in voorziet.

12.5 Cherish Life is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is door opzet en/of schuld en/of verwijtbaar handelen van Cherish Life of derden ingehuurd door Cherish Life.

12.7. De aansprakelijkheid van Cherish Life is beperkt tot het opnieuw leveren van het betreffende product of restitutie van het aankoopbedrag.

 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Cherish Life geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cherish Life niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Cherish Life daaronder begrepen.

13.1.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Cherish Life opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Cherish Life niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.1.2 Indien Cherish Life bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

ARTIKEL 14: VRIJWARINGEN

14.1 De klant vrijwaart Cherish Life voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

14.2 De klant vrijwaart Cherish Life voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, beeldrecht, portretrecht e.d. rechten op de door de klant verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

15.1 Cherish Life behoudt het eigendomsrecht van de auteursrechten, alsmede van alle overige rechten van intellectueel eigendom en alle bevoegdheden die daaruit voortvloeien op de door haar getoonde producten, productnamen, concepten, teksten, beelden, tekeningen, beeld- en woordmerken op haar website. Verveelvoudiging, openbaarmaking en/of gebruik hiervan mag enkel uitgevoerd worden indien er toestemming is van Cherish Life.

15.2 Het is de klant niet toegestaan het geleverde product te herhalen of te publiceren zonder voorafgaande toestemming van Cherish Life.15.3  Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links (en logo vermeldingen) van de website van Cherish Life bij de rechthebbende handelsmerken.

 

ARTIKEL 16: BETALINGEN

16.1 Betaling door de klant dient direct bij het bestellen van een product van Cherish Life te geschieden. Door middel van de mogelijkheden die op de website zichtbaar zijn.

16.2. Cherish Life neemt de opdracht(en) in productie indien aan de betalingsverplichting is voldaan.

16.3. Cherish Life heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, zelfs als er een fatale leveringstermijn is afgesproken, tot het moment dat de klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

16.4. Cherish Life hanteert de volgende betaalmogelijkheid: IDeal.

 

ARTIKEL 17: MODELLEN EN VOORBEELDEN

17.1 De getoonde producten op de website en andere communicatiedragers van Cherish Life zijn slechts een aanduiding van het te leveren product, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het product daarmee zal overeenstemmen.

17.2 De klant is gehouden alle bescheiden die Cherish Life nodig heeft voor het correct uitvoeren van de order tijdig en in de gewenste vorm aanleveren bij Cherish Life.

 

ARTIKEL 18: KLACHTEN

18.1 De klant is gehouden binnen 24 uur na levering te onderzoeken of Cherish Life de opdracht is nagekomen en is gehouden om Cherish Life schriftelijk in kennis te stellen als dit niet het geval is.

18.2 De klacht wordt in behandeling genomen indien de klant de orderbevestiging en het gebrekkige product aan Cherish Life heeft geretourneerd.

18.3 De prestatie van Cherish Life wordt als deugdelijk beschouwd, indien de klant het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden doen leveren, tenzij de klant het bepaalde in het eerste lid in acht heeft genomen.

18.4 Ook als de klant de klacht tijdig indient, blijft de verplichting tot betaling en afname van het geleverde bestaan.

18.5 Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Cherish Life worden geretourneerd. Aanbiedingsartikelen en maatwerk orders kunnen niet retour worden genomen. De zelf samengestelde Cherish Life kan niet worden geretourneerd.

18.6 Cherish Life beoordeelt de klacht en stelt de klant hiervan op de hoogte. Na retour sturen van het product, ontvangt de klant het betaalde bedrag op de betaalrekening die bij Cherish Life bekend is. De extra gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Dit geldt niet indien Cherish Life een foutief of beschadigd product heeft gestuurd.

 

ARTIKEL 19: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

 

ARTIKEL 20: DE (DIGITALE) ORDERBEVESTIGING GELDT ALS GARANTIEBEWIJS

20.1 Cherish Life garandeert gedurende een periode van 3 maanden na levering dat de eigen label producten vrij zijn van ontwerp- materiaal en fabricagefouten. De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor ondeugdelijk en/of verkeerd gebruik van de producten. Cherish Life  zorgt voor herstel- of vervanging van het product. De klant heeft alleen recht op vervanging indien herstel niet mogelijk is.

20.2. De (digitale) orderbevestiging geldt als garantiebewijs.

20.3 Cherish Life heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de klant volledig te crediteren.

 

ARTIKEL 21: PRIJZEN

21.1 Indien Cherish Life met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Cherish Life niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

21.2 Prijzen worden overeengekomen in euro’s en inclusief BTW. De verzendkosten worden apart berekend. Tenzij anders nadrukkelijk wordt overeengekomen.

21.3 Cherish Life is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de klant wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen opdracht aanbrengt.

21.4 Cherish Life is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meerdere omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen zoals stijging van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de opdracht van belang, stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, overheidsheffingen.

 

ARTIKEL 22: TRANSPORT

Indien vervoer van af te leveren producten is overeengekomen geschiedt dit voor risico van Cherish Life, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Cherish Life door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of ontvangstbewijs blijkt.

 

ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

23.1 op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. 

ARTIKEL 24: OVERIGE BEPALINGEN

24.1 Cherish Life garandeert alle informatie betreffende de koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.

24.2 Cherish Life is niet gerechtigd de informatie die door de klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

24.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 

ARTIKEL 25: GEGEVENS BEHEER

25.1 Indien u een bestelling plaatst bij Cherish Life dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Cherish Life. Cherish Life houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

25.2 Cherish Life respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

25.3 Cherish Life maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

ARTIKEL 26: WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

26.1 Cherish Life is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Cherish Life zal de gewijzigde voorwaarden tijdig kenbaar maken aan de klant. Op lopende overeenkomsten blijven de algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.

 

© 2015 - 2019 Cherish Life | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.